REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

I. OKREŚLENIE PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Prywatny Gabinet Ortodontyczny Joanna Kik NIP 8191274266, REGON 690263618, ul. Grunwaldzka 25/39, 38-100 Strzyżów jest podmiotem  wykonującym działalność leczniczą, działającym na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. 2016. 1638 t.j. ze zm. i przepisów wydanych na jej podstawie i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

II. CELE I ZADANIA PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

 1. Celem podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa w zakresie leczenia specjalistycznego – leczenia stomatologicznego, ortodontycznego, protetyki i chirurgii stomatologicznej.
 2. Do podstawowych zadań należy:
 • prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno – leczniczej, udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,
 • organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności
 • współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami,
 • udzielanie świadczeń specjalistycznych osobom i podmiotom zainteresowanym na stałe lub okresowo,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • inne zadania zlecone.

 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom w ramach funkcjonowania następujących jednostek, które grupuje się w jedno przedsiębiorstwo realizujące jednorodny rodzaj działalności leczniczej:
 • Prywatny Gabinet Ortodontyczny przy ul. Grunwaldzkiej 25/39,
  38-100 Strzyżów
 • Prywatny Gabinet Ortodontyczny  w Jaśle przy ul. Dworcowej 3,
  38-200 Jasło.
 1. W danej jednostce organizacyjnej wyróżnia się następujące komórki organizacyjne:
 • poradnia stomatologiczna
 • poradnia ortodontyczna
 • poradnia protetyczna
 • poradnia chirurgii stomatologicznej.

 

IV. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi działalność leczniczą
  w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
 2. Zakres świadczeń udzielanych przed podmiot wykonujący działalność leczniczą to ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii, ortodoncji, protetyki i chirurgii stomatologicznej.

 

V. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Podmiot wykonujący działalność leczniczą udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w:

 • Prywatnym Gabinecie Ortodontycznym przy ul. Grunwaldzkiej 25/39,
  38-100 Strzyżów
 • Prywatnym Gabinecie Ortodontycznym  w Jaśle przy ul. Dworcowej 3,
  38-200 Jasło.

 

VI. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODMIOCIE WYKONUJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

 

 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 2. Współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi podmiotu wykonującego działalność leczniczą powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie, tj. osobiście, za pośrednictwem członków rodziny lub osób trzecich bądź telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
 4. W rejestracji pacjent składa oświadczenie o:
 • upoważnieniu określonej osoby do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i o udzielonych świadczeniach zdrowotnych, lub o braku takiego upoważnienia,
 • upoważnieniu określonej osoby do uzyskiwania dokumentacji i wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci lub o braku takiego upoważnienia,
 • zgodzie na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym na wykonywanie badań diagnostycznych lub zabiegu, lub o braku takiej zgody,
 • przetwarzaniu danych osobowych.
 1. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania.
 2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie.
 3. W przypadku konieczności wykonania badania diagnostycznego, konsultacji specjalistycznej lub zabiegu podmiot wykonujący działalność leczniczą kieruje pacjenta do odpowiedniego specjalisty lub placówki, zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz przez płatników.
 4. Podmiot wykonujący działalność leczniczą kieruje pacjentów na leczenie szpitalne i inne niż szpitalne, realizowane w warunkach stacjonarnych
  i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie.
 5. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.

 

VII.  ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK LUB KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU ORAZ WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA TYCH JEDNOSTEK.

 

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.
 2. Świadczeń zdrowotnych w podmiocie wykonujący działalność leczniczą mogą udzielać także osoby posiadające odpowiedni stan zdrowia, realizujące program stażu specjalizacyjnego lub podyplomowego, a także skierowani do odbycia stażu zawodowego na podstawie odrębnych przepisów.
 3. W ramach poradni stomatologicznej, ortodontycznej, protetycznej i chirurgii stomatologicznej podmiot wykonujący działalność leczniczą w szczególności:
 • przeprowadza badania lekarskie,
 • stawia diagnozy,
 • udziela porad lekarskich,
 • określa kierunek leczenia,
 • orzeka i opiniuje o stanie zdrowia,
 • prowadzi opiekę profilaktyczną,
 • działania diagnostyczne,
 • profilaktykę stomatologiczną,
 • świadczenia w zakresie stomatologii zachowawczej,
 • świadczenia w zakresie protetyki stomatologicznej,
 • świadczenia w zakresie chirurgii stomatologicznej,
 • świadczenia w zakresie stomatologii dziecięcej,
 • świadczenia w zakresie periodontologii,
 • świadczenia w zakresie ortodoncji,
 • świadczenia w zakresie implantologii stomatologicznej,
 • świadczenia w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej,
 • prowadzi dokumentację medyczną.

 

VIII. INFORMACJĘ O PRZETWARZANIU DANYCH

  

 1. Administratorem danych osobowych jest Prywatny Gabinet Ortodontyczny Joanna Kik , ul. Grunwaldzka 25/39, 38-100 Strzyżów. Adres e-mail ortoclinicjaslo@gmail.com
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych do kontaktu wyznaczony zostaje Inspektor Ochrony Danych.
 3. Dane osobowe zostają przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. Działania te służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz wynikają z procesów leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania. Formą udzielania świadczeń są porady i konsultacje stomatologiczne, które mają na celu propagowanie zachowań prozdrowotnych, utrzymanie zdrowia, profilaktykę, rozpoznanie chorób i ich
 4. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę.
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecia
 • Podmiot prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja może zostać udostępniona na zasadach określonych w art.27 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Udostępnianie następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. Podmiot udostępnia dokumentację medyczną wyłącznie Podmiotom uprawnionym na mocy stosownych przepisów. Udostępnianie dokumentacji medycznej w innych przypadkach dozwolone jest tylko na podstawie odrębnej zgody.
 1. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat, jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana
 2. Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody Z prawa do bycia zapomnianym pacjent może skorzystać, gdy spełniony jest jeden w warunków:
 • jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
 • jeżeli osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych
 • jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
 • jeżeli dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator
 1. Pacjentowi przysługuje prawo do przenoszenia danych. Prawo to może być wykonane wyłącznie, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy,a przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany. Prawo do przenoszenia danych obejmuje tylko dane osobowe przetwarzane przy użyciu systemów informatycznych i nie obejmuje tradycyjnych , papierowych zbiorów danych.
 2. Prywatny Gabinet Ortodontyczny Joanna Kik objęty jest monitoringiem wizyjnym w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa personelu i dokumentacji medycznej, której ujawnienie mogłoby narazić administratora danych. Rejestracja obrazu następuje całodobowo i podlega jej tylko obraz z kamer bez dźwięku. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi. Dane te mogą być udostępnione uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nich czynności na ich pisemny wniosek. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie danych osobowych.

 

IX ZASADY  WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą w celu zapewnienia prawidłowości leczenia oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
 2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
 • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
 • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
 • zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,
 • obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
 2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

 

 1. Współdziałanie może przyjąć następujące formy:
 • zawieranie umów z innymi podmiotami, w tym z podmiotami w przedmiocie świadczeń zdrowotnych, których nie wykonuje się w podmiocie wykonujący działalność leczniczą, a które są konieczne do zapewnienia prawidłowego procesu leczenia pacjentów podmiotu leczniczego,
 • zapewnienia pacjentom podmiotu wykonujący działalność leczniczą konsultacji lekarzy innych, niż zatrudnionych w podmiocie leczniczym,
 • udzielanie konsultacji przez lekarzy podmiotu wykonującego działalność leczniczą na zlecenie innych podmiotów, w tym podmiotów leczniczych.

 

X. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta i/lub po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

 

XI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT

 

 1. Za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, podmiot leczniczy wystawia rachunek, w którym, na wniosek pacjenta, wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne.
 2. Rachunek, o którym mowa w ust. 1, jest zgodny z aktualną wysokością opłat podaną do wiadomości pacjenta.
 3. Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie może różnicować opłat
  za udzielane świadczenia zdrowotne w zależności od obywatelstwa lub państwa zamieszkania pacjenta.
 4. Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura VAT.

 

XII. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne zawarty jest w cenniku opłat.

 

XIII. SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI LUB KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

 1. Podmiotem leczniczym kieruje Joanna Kik i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące podmiotu wykonującego działalność leczniczą i ponosi za nie odpowiedzialność.
 1. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
 2. Do obowiązków i uprawnień Kierownika podmiotu wykonujący działalność leczniczą należy między innymi:
 • organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników
  i współpracowników,
 • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,
 • podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.  Zatwierdzam: …………………………………………………..